Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi TÖMER Türkçe Seviye Belirleme Sınavı 7 Ekim 2023 Cumartesi günü yapılacaktır.

Sınav yeri       : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Cacabey Yerleşkesi, Teknik Bilimler MYO

Sınav Saati     : Okuma – Anlama ve Yazma Sınavı: 10.00 Konuşma Sınavı 13:00

Ücret               : 400 TL (Sınav ücreti 5-6 Ekim tarihlerinde aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılacaktır.)

Sınav günü     : Kimlik - pasaport ve sınav ücretini yatırdığınıza dair banka dekontu ile geliniz.

 

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TÖMER BANKA HESAP BİLGİLERİ

Banka           : T.C. Vakıfbank, Kırşehir Şubesi

Hesap Adı    : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tömer Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

IBAN             : TR98 0001 5001 5800 7312 7462 13

Açıklama      : Ad - Soyad, “KAEÜ Tömer Sınav Ücreti”

 

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1-) Bütün öğrenciler kendileri için belirlenen sınav salonunda ve sınav saatinde sınava girecektir. Lütfen, sınav salon ve saatinizi kontrol ediniz.

2-) Bütün öğrenciler yanlarında kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş getirmekle yükümlüdür.

3-) Sınav 100 dakika sürecek olup, 40 çoktan seçmeli okuduğunu anlama ve bir yazma sorusundan ibaret olacaktır.

4-) Sınav başladıktan sonra salondan ayrılan öğrenci bir daha sınav salonuna geri alınmayacaktır.

5-) Sınav sırasında cep telefonları kapatılarak gözetmenlerin görebileceği şekilde öğrencinin yanındaki boş masaya konulacaktır.

6-) Bütün öğrenciler yanında kimlik veya pasaport bulunduracaktır.

7-) Salon kapıları sınav saatinden 15 dakika önce kapatılacaktır ve kapılar kapatıldıktan sonra sınava gelen öğrenciler salona kabul edilmeyecektir.

8-) Öğrenciler yanlarında tablet, bilgisayar vb. elektronik eşyalar bulundurmayacaklardır.

9-) Sınavda kopya çektiğinden şüphelenilen öğrenciler sınav salonundan çıkartılarak bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

10-) Sınav süresince adayların birbirleriyle konuşmaları; birbirlerinden kalem, silgi vs. şeyler alıp vermeleri; sınav binalarında sigara vb. maddelerin kullanımı; kitap veya sözlük kullanımı; sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu tür durumlarda sözü geçen öğrenci sınav gözetmenleri tarafından sınavdan çıkarılarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
Turkish Proficiency Level Examination (TÖMER)

Kırşehir Ahi Evran University Turkish Proficiency Level Examination (TÖMER) will be held on Saturday, October 7, 2023

Exam Location: Kırşehir Ahi Evran University, Cacabey Campus, Technical Sciences Vocational School.

Exam Time: Reading – Comprehension and Writing Exam: 10:00 AM

           Speaking Exam: 1:00 PM

Fee: 400 Turkish Lira (The exam fee will be deposited into the bank account specified below on October 5-6)


Exam Day: Please come with your identification (ID or passport) and the bank receipt indicating that you have paid the exam fee.


Kırşehir Ahi Evran University TÖMER Bank Account Information

Bank: T.C. Vakıfbank, Kırşehir Branch

Account Name: Kırşehir Ahi Evran University TÖMER Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

IBAN             : TR98 0001 5001 5800 7312 7462 13

Description: Name - Surname, "KAEÜ TÖMER Exam Fee


Exam Rules

1-) All students will enter the exam in the designated exam room and at the specified exam time. Please double-check your exam room and time

2-) All students are required to bring a pencil, eraser, and pencil sharpener with them.

3-) The exam will last for 100 minutes and will consist of 40 multiple-choice reading comprehension questions and one writing question.

4-) Once the exam has started, students who leave the exam room will not be allowed back in.

5-) During the exam, cell phones must be turned off and placed on the empty table next to the student in a way that the invigilators can see.

6-) All students must have their identification card or passport with them.

7-) The doors to the exam room will be closed 15 minutes before the exam time, and students who arrive after the doors are closed will not be admitted to the room.

8-) Students are not allowed to bring tablets, computers, or any other electronic devices with them.

9-) Students suspected of cheating during the exam will be removed from the exam room, and their exams will be invalidated.

10-) During the exam, candidates are prohibited from talking to each other, exchanging items such as pens or erasers, using tobacco or any prohibited substances on the exam premises, using books or dictionaries, and engaging in disruptive behavior. In such cases, the student in question will be removed from the exam by the exam invigilators, and their exam will be invalidated.