5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9’uncu maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi’ne uygun olarak hazırlanan Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Planı, onaylanarak yürürlüğe girmiştir.


Plana ulaşmak için tıklayınız.